Актуална информация за начините на плащане на застраховки

Застрахователната премия трябва да постъпи по банкова сметка на Застрахователя, като изборът на начин за плащане е на Застраховащия.

Плащането на първа или еднократна вноска по заявление за застраховане може да се случи по следните начини:

През сайта на Застрахователя – препоръчителен канал за плащане тук.

Чрез банков превод – посредством платежно нареждане или вносна бележка, включително и чрез електронно банкиране.


При плащане на вноска по заявление за застраховане се ползва една от сметките по-долу, независимо от избрания продукт:

Сметка за вноски в евро:
BG50BPBI79421471090904

Сметка за вноски в левова равностойност:
BG14BPBI79421071090906

При вноски в левова равностойност превалутирането е по фиксинга на БНБ 1.95583.

Като основание за плащане се посочва номерът на заявлението за застраховане.
Като допълнително основание може да се посочи ЕГН на Застраховащия.

Задължително към заявлението се прилага копие на платежния документ. Когато плащането е през сайта се прилага разпечатка на писмото, получено на ел. адрес на лицето като потвърждение за направеното плащане.

Плащането на поредни вноски по сключена вече застраховка може да се случи по следните начини:

През сайта на Застрахователя – препоръчителен канал за плащане тук.

Чрез системата ePay.bg

На каса на EasyPay.bg

Чрез незабавно инкасо (директен дебит)

Чрез банков превод – посредством платежно нареждане или вносна бележка, включително и чрез електронно банкиране или чрез заявяване на услугата „периодични плащания“

При плащане на поредна вноска чрез платежно нареждане или вносна бележка, вкл.и посредством електронно банкиране се ползва съответната сметка в зависимост от вида на застраховката и валутата, а именно:

За вноски в евро по Застраховка „Живот“ – Финансово-осигурителен план TrustSave: BG50BPBI79421471090904. Като основание за плащане се посочва номерът на полицата.

За вноски в евро по Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд – Застрахователно-инвестиционен план TrustInvest: използва се специална банкова сметка, посочена в застрахователния договор, като същата се вписва както в полето за IBAN, така и в полето за основание за плащане.

За вноски в левова равностойност по всички изброени по-горе продукти: BG14BPBI79421071090906. Като основание за плащане се посочва номерът на полицата. Превалутирането е по фиксинга на БНБ 1.95583

Периодът и срокът за поредна вноска по сключена от Вас застраховка в ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД е изрично посочен в застрахователната полица.