Актуална информация за начините на плащане на застраховки

Застрахователната премия трябва да постъпи по банкова сметка на Застрахователя, като изборът на начин за плащане е на Застраховащия.

Плащането на първа или еднократна вноска по заявление за застраховане може да се случи по следните начини:

През сайта на Застрахователя тук.

Чрез банков превод (посредством платежно нареждане или вносна бележка, включително и чрез електронно банкиране, а по застраховки с регулярна премия и чрез заявяване на услугата „периодични плащания“) – ползва се задължително специална банкова сметка в лева, посочена в заявлението за застраховане, която е различна за всеки застрахователен договор, с основание за плащане: заявление № _ _ _ _ _ _ _
Задължително към заявлението се прилага копие на платежния документ. Когато плащането е през сайта се прилага разпечатка на писмото, получено на ел. адрес на лицето като потвърждение за направеното плащане.


При плащане на вноска по заявление за застраховане се ползва една от сметките по-долу, независимо от избрания продукт:

Сметка за вноски в евро:
BG50BPBI79421471090904

Сметка за вноски в левова равностойност:
BG14BPBI79421071090906

При вноски в левова равностойност превалутирането е по фиксинга на БНБ 1.95583.

Като основание за плащане се посочва номерът на заявлението за застраховане.
Като допълнително основание може да се посочи ЕГН на Застраховащия.

Задължително към заявлението се прилага копие на платежния документ. Когато плащането е през сайта се прилага разпечатка на писмото, получено на ел. адрес на лицето като потвърждение за направеното плащане.

Плащането на поредни вноски по сключена вече застраховка може да се случи по следните начини:

През сайта на Застрахователя тук.

Чрез системата ePay.bg

На каса през системата на Изипей

Чрез незабавно инкасо (директен дебит)

Чрез банков превод (посредством платежно нареждане или вносна бележка, включително и електронно банкиране, или чрез заявяване на услугата „периодични плащания“) – ползва се задължително специална банкова сметка в лева, посочена в Специалните условия, която е различна за всеки застрахователен договор, с основание за плащане: заявление № _ _ _ _ _ _ _

Забележки:

При вноски в левова равностойност превалутирането е по фиксинга на БНБ: 1.95583.

Ако не разполагате със специална банкова сметка в лева, при поредни вноски в левова равностойност чрез банков превод се ползва банкова сметка BG14BPBI79421071090906 с основание за плащане: заявление № _ _ _ _ _ _ _ или полица № _ _/_ _ _ _ _ _

Вноски в евро (първа, еднократна или поредна) са възможни само чрез банков превод, като се ползва банкова сметка BG50BPBI79421471090904 с основание за плащане: заявление № _ _ _ _ _ _ _ или полица № _ _/_ _ _ _ _ _, или специална банкова сметка, ако има такава посочена в Специалните условия на договора.

Периодът и срокът за плащане на поредна вноска е изрично посочен в Специалните условия на сключения застрахователен договор.